Kerta.hu

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kertai Intézményirányító Társulás

3/2018. (II.13) hozott határozata értelmében

 az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására a Kertai Közös Fenntartású Óvodába

2018. április 25-én és 26-én 8.00 – 16.00 óra között kerül sor.

 

Beiratkozás helye:

Kertai Közös Fenntartású Óvoda

8492 Kerta, Kossuth utca 31.

 

ŸAz óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXC.  Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

 

Az óvodába a 2018-2019-es nevelési évre a 2015. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Az ezen határnapig született gyermekek 2018. szeptember 1-től óvodakötelesek.

 

Ÿ Az óvodai felvételről

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Erről a nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 49.§. rendelkezik.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti.

Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

  • Ÿ születési anyakönyvi kivonat,
  • Ÿ egészségügyi kiskönyv, Ÿ 
  • Ÿ a személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya, ennek hiányában Védőnői Igazolás az életvitelszerű itt lakásról
  • Ÿ Taj kártya,
  • Ÿ mindkét szülő személyazonosító okmánya és lakcímkártyája.

(A felvételi döntésről az óvodavezető május 24 -ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket. 

A gyermekek felvétele esetén külön megbeszélésen tájékoztatjuk a szülőket. A szülői értekezlet helyét és idejét a felvételi határozat tartalmazza.

A jelentkezés idején 8. 00 – 11. 30 óra, valamint 15.00 –16.00 között a szülők betekinthetnek az óvodák életébe.

 

Kötelező felvételi körzet települései: Kerta, Karakószörcsök, Kamond települések.

Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Óvoda vezetőjének, valamint a település jegyzőjének!

 

ŸFelmentési lehetőségről

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

 

A Felmentési kérelmeket az önkormányzat jegyzőjének, másolatát óvodavezetőhöz kell eljuttatni.

A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2018. április 20.

 

 

 Kerta, 2018.március.10.                                                                               Grossné Árva Katalin

                                                                                                                              óvodavezető

 

 

eloforrasbanner1